Fitness

آمادگی جسمانی و تقویت عضلات یکی از مهمترین فاکتورهای هر دونده است.

برای افزایش توانایی و عملکرد و جلوگیری از آسیب در دویدن ، بدنسازی و تمرینات آمادگی جسمانی نقش مهمی دارد.