5k & 10k

دوی ۵ و ۱۰ کیلومتر از رایج ترین و محبوب ترین مسابقات دوی جاده ای هستند،
که در مسافت‌های ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ متر برگزار می‌شوند.