تریل

تعریف ساده دوی تریل دویدن در طبیعت است.
دوی تریل لزوما به معنی دویدن در ارتفاع نیست،در این رشته بر خلاف دویدن در جاده،مسیر بطور مداوم تغییر می‌کند و شما در مسیر های خاکی،سنگی،گلی،برفی و شهری می‌دوید.

دویدن در طبیعت نیاز به توجه و تمرکز دارد و شما به وسایل مخصوص دویدن در طبیعت نیاز دارید.