آموزش دو گروهی پیشرفته

کلاس دو پیشرفته:

این کلاس در رده های مختلف برگزار می شود و برای افرادی که دوره مقدماتی را تمام کرده اند و همچنین دوندگان با سابقه مناسب است.

در این دوره برای رسیدن به هدف مشخص و شرکت در مسابقات با مسافت های مشخص تمرین میکنید.

برای مشاهده کلاس ها لطفا در سایت ثبت نام کنید.