آموزش دو کودکان

تحقیقات نشان میدهد تحرک باعث میشود عملکرد شناختی مانند یادگیری، توجه، حافظه، حل مساله و همچنین اعتماد بنفس در کودکان
افرایش یابد با این رویکرد ما در این کلاس در قالب تمرینها و بازی های مختلف کودکان را از فضایی که در این دوران بیشتر به آن عادت
کرده اند یعنی بازیهای ویدیویی، در حالت سکون و تک نفره، به لذت آنچه که بشر از آن آمده است یعنی طبیعت و بازیهای گروهی در قالب
تمرینهای دو آشنا میکنیم

برای مشاهده کلاس ها لطفا در سایت ثبت نام کنید.